Historiek

 

 

In den beginne was er

 

thumb_knipsel1+2_copy_1

 

Het begin van de club…. Onze dank aan André Lemmens en aan Josée Meijsen voor deze krantenknipsels

Trigger anno 1983 

 

thumb_knipsel1_copy_1

 

IMG_1292-a

 

De club is ontstaan nadat enkele personen in 1980 regelmatig bijeenkwamen in de gebouwen van de toenmalige SAVELKOUL MONTAGE, voor pistoolschieten (lucht en .22) Dit groepje bestond uit 8 personen met name: SAVELKOUL Jozef, industrieel, PIERSON Jos, politiecommissaris, de beide schepenen GEEBELEN Jo, industrieel en DUPONT Gerard , LEMMENS Gerard , leraar, BREEMANS Jos, landbouwer, BERGMANS RIK militair en ondergetekende DE RAEVE Marcel , rijkswachter.

 

Gezien dit knallen niet onopgemerkt bleef voor andere fanaten, kwamen bepaalde vragen in de richting van de deelnemers. De koppen werden bijeengestoken en er werd beslist een schietclub op te richten.

 

Na enkele terreinen te hebben bezocht kwam men tot de slotsom dat een schietstand liefst zo ver mogelijk van de buitenwereld diende gebouwd te worden.

 

Mathieu PIERSON, broer van Jos, beschikte nog over een kantine en over voldoende grond om een schietstand te kunnen bouwen. Een degelijk huurcontract werd opgesteld, waarna de werken konden starten. Wijlen Jozef SAVELKOUL leverde een grote werfkeet, welke als basis diende voor de stand. Inmiddels groeide onze vereniging uit , waarna besloten werd een V.Z.W. OP TE RICHTEN.

 

Het eerste probleem hierbij was dat we geen naam hadden voor onze vereniging. Tijdens een vergadering met de toenmalige leden, kwam VANSWIJGENHOVEN Jos, behorende tot de politie BREE op de naam: “TRIGGER”, en zo had ons kind een naam.

 

De V.Z.W. werd eveneens aangesloten bij het K.V.B.S.V., alwaar we ingeschreven werden onder nummer 03/349.

 

De V.Z.W. bleef groeien en de 8 schietbanen bleken al gauw te weinig, zodat we moesten uitbreiden. Uiteindelijk beschikten we over 10 banen 50 meter , 5 banen duel 25 meter, 5 banen lucht en 8 banen 25 m precisie.

 

De V.Z.W. werd opgericht op 21/1/1982 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 3/6/82 onder nummer 6359/82. Alhoewel Steve STEVAERT toen nog geen minister was, kregen we door een spijtig misverstand, bezoek van de milieu-inspectie, waarna de procedure begon, welke uiteindelijk resulteerde in de afbraak van de standen.

 

Begin Mei 1995 werd het perceel van de schietstand hersteld in oorspronkelijke toestand De stad BREE stelde ons een perceel grond ter beschikking, gelegen in de sportzone te BREE-BEEK alsmede een bedrag van 1.000.000 fr voor de opbouw van een nieuwe schietstand.

 

Stedebouw HASSELT weigerde ons echter een toelating, waarna gezocht werd naar andere lokaties. Een optie kwam van de stad MAASEIK. We kregen de beschikking over een perceel in de sportzone “DORPERHEIDE” gelegen te OPOETEREN. Nadat bekend werd dat de schietstand in BEEK diende afgebroken slonk het ledenaantal tot een minimum van 34 leden. Om deze leden nog te kunnen gerieven werd de schietstand H.K.P.S. van JEUK afgehuurd, dit iedere 1ste dinsdag van de maand.

 

Enkele jaren later konden we eveneens de schietstand SAKAL te GENK huren voor één tot tweemaal per maand. Vergaderingen en feestjes werden gehouden in de lokalen van de schutterij te KINROOI, kortom, we trachtten er het beste van te maken. Het resultaat was dat we opnieuw leden bijkregen Na enkele mislukte aanvragen voor een bouwvergunning te OPOETEREN, werd een laatste maal een aanvraag ingediend op 29/1/99.

 

Ditmaal was het raak. Op 17/05/1999 verleende het Provinciebestuur een vergunning aan onze V.Z.W. ten einde een ondergrondse schietstand te bouwen op de terreinen van de stad MAASEIK, gelegen in de sportzone te OPOETEREN waarvoor een toelating tot akte van opstal werd verleend op 02/06/1998. Het volgende probleem was de financiële zijde.

 

Tijdens een bijkomende algemene vergadering, werd na een brainstorming een voorstel van de leden zelf weerhouden, welk unaniem werd aanvaard. Door dit voorstel zouden we een deel van de stand kunnen realiseren. Aangevuld met beloftes van sponsering zag het er weer goed uit om, zonder lening bij een bankinstelling of andere organisatie een schietstand op te richten welke in een eerste fase zou bestaan uit een ondergrondse cafetaria , 10 banen 25 meter en 5 banen lucht. In een 2de fase zou een bovenbouw gerealiseerd worden voor een cafetaria en 10 banen lucht.

 

De dienst A.R.O.H.M. te HASSELT en de dienst Administratie en Vergunningen van de stad MAASEIK werden ingelicht dat de werken aan de stand zouden beginnen op 15/07/1999. De bouwwerken werden uitgevoerd door de leden zelf in vrije tijd, gezien onze financiële toestand en gezien het een project betreft van meerdere miljoenen. Vanaf 01/03/00 hebben we onze leden een minimum aan schietcomfort kunnen bieden. Wanneer het volledige project zal voltooid zijn is nog niet geweten.

 

Het voornaamste is dat we niet meer afhankelijk zijn van de goodwill van derden om onze hobby te kunnen uitoefenen. Het minimum dat we onze schutters kunnen bieden bestaat uit 5 banen pistool en geweer met normale munitie voor deze wapens. Op dezelfde plaats kan duel geschoten worden. In een ander gedeelte werden 3 banen lucht ingericht voor luchtpistool en karabijn. De schietstand is geopend voor onze leden op zondag van 9:00 uur tot 13:00 uur en op woensdag van 19:00 tot 22:00 uur. Op dinsdag is het oefenavond voor wedstrijdschutters vanaf 19:30 uur. Op dinsdagavonden worden regelmatig lessen gegeven aan nieuwelingen, meer bepaald voor het behalen van hun nodige attesten tot aankoop van een wapen. Zij oefenen met luchtwapens welke geleend kunnen worden bij de club. Zowel het lessenpakket als de huur van de wapens zijn gratis. Luchtschutters kunnen overigens steeds terecht wanneer de stand geopend is. In de lente van 2001 neemt het realiseren van de bovenbouw een aanvang. De ruwbouw zal tegen het begin van het verlof 2001 voltooid zijn. Nadien zal een cafetaria en een luchtstand met 10 banen uitgebouwd worden. Dit laatste zal vermoedelijk eind 2001, begin 2002 uitgevoerd worden. We zijn 2001 begonnen met 127 leden. De groei van onze V.Z.W. is verzekerd. Eind januari 2001 werd een aanvraag tot erkenning van onze schietstand gedaan bij de Provincie. Het betrof een voorwaarde om verder onze hobby op die plaats te kunnen uitoefenen.

 

Met de aankomende wetswijziging in het achterhoofd zal de V.Z.W. TRIGGER met zekerheid uitgroeien tot een grote club, waar iedere rechtschapen burger, arbeider, bediende, kaderlid of industrieel zijn gading zal kunnen vinden, binnen de wettelijke normen.

Juli 2007, is onze vereniging uitgegroeid naar een club met een 500-tal leden, wat niemand zo snel had durven verwachten. 2013, de plannen voor uitbreiding en verlenging van banen begonnen een definitieve vorm aan te nemen. Einde 2016 konden we met trots het eerste schot lossen in onze uitgebreide luchtstand (met electronische doelen) en in onze nieuwe 50 meter stand… we blijven voor onze leden gaan !

We mochten van ons lid de heer Jo Geebelen bijgaand krantenknipsel ontvangen. 34 jaar geleden was de club net zo actief als nu. Bedankt Jo om dit door te sturen.